Algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden vervangen alle vorige versies van algemene voorwaarden. Zij zijn van toepassing niettegenstaande andersluidende voorwaarden van de klant. Bij een tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en andersluidende schriftelijke afspraken met de klant in verband met een concrete bestelling of opdracht, primeren deze laatste afspraken.
 2. De plaatsing van een bestelling of opdracht en/of de aanvaarding van een offerte van De Brug vzw houdt een aanvaarding in van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de bestelling of opdracht.
 3. In geval van annulatie van een bestelling en/of de weigering om goederen af te nemen, heeft De Brug vzw de keuze tussen hetzij de uitvoering van de overeenkomst te vorderen in voorkomend geval met een schadevergoeding, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen waarbij de klant een schadevergoeding verschuldigd is gelijk aan de gemaakte kosten en de gederfde winst.
 4. De prijzen van De Brug vzw zijn EX WORKS (Incoterms 2020) en zijn gebaseerd op de kostprijs van arbeid en materiaal die geldt op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst met de klant. In overeenkomsten van onbepaalde duur of in overeenkomsten die voor een langere periode dan één jaar gesloten zijn, worden de prijzen minstens jaarlijks herzien, ook wanneer de arbeid- en/of materiaalkosten niet stijgen. Behoudens andersluidende bepaling is de prijsopgave via een offerte bindend voor maximaal zes maanden.
 5. De Brug vzw behoudt zich het recht voor bij bestelling of in de loop van de uitvoering van de opdracht zonder opgave van redenen van de klant voorschotten of waarborgen tot zekerheid van betaling te eisen, bij gebreke waaraan De Brug vzw het recht heeft haar verplichtingen tot afwerking en/of levering van de bestelde goederen op te schorten totdat aan haar eis tot betaling van een voorschot of tot verlening van een waarborg is voldaan. Portkosten moeten steeds vooraf door de klant worden betaald.
 6. Onverminderd haar recht tot ontbinding van de overeenkomst, behoudt De Brug vzw zich eveneens het recht voor haar verplichtingen tot afwerking en/of levering van de bestelde goederen op te schorten, wanneer de klant in gebreke blijft haar betalingsverbintenissen – van welke aard ook – na te komen, zelfs indien deze betalingsverbintenissen betrekking hebben op andere bestellingen of opdrachten. De niet-nakoming van een betalingsverbintenis heeft zonder voorafgaande ingebrekestelling en van rechtswege tot gevolg dat alle nog niet opeisbare betalingsverbintenissen integraal en onmiddellijk opeisbaar worden.
 7. De goederen worden geleverd EX WORKS (Incoterms 2020).
 8. De Brug vzw is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van goederen die de klant om welke reden ook aan haar heeft overhandigd ongeacht de oorzaak hiervan en met inbegrip van schade of verlies ten gevolge van opzettelijk handelen van haar werknemers. De Brug vzw is wel aansprakelijk voor schade of verlies die het gevolg is van opzettelijk handelen van De Brug vzw zelf. In ieder geval is de eventuele aansprakelijkheid van De Brug vzw wegens schade aan of verlies van de goederen beperkt tot de aankoopwaarde van de goederen. De Brug vzw behoudt zich wel het recht voor de door haar geleverde prestaties en materiaal aan de klant aan te rekenen.
 9. De Brug vzw behoudt zich het recht voor de opdracht van de klant geheel of gedeeltelijk in onderaanneming te laten uitvoeren.
 10. De Brug vzw is niet verplicht de goederen die door de klant voor verdere afwerking aan haar worden geleverd bij ontvangst ervan te onderzoeken. De goederen worden in ontvangst genomen onder voorbehoud van kwaliteit of kwantiteit. De Brug vzw is niet aansprakelijk voor gebreken of tekorten aan de afgewerkte goederen ten gevolge van een tekort aan of een (al dan niet zichtbaar) gebrek in de door de klant geleverde goederen.
 11. De door de Brug vzw verstrekte leveringstermijnen houden slechts een inspanningsverbintenis in. De Brug vzw is in ieder geval niet aansprakelijk wegens vertraging in de levering ten gevolge van machinebreuk.
 12. De Brug vzw is gerechtigd aan de klant een vergoeding aan te rekenen voor de opslag van de afgewerkte goederen, indien de klant deze goederen niet binnen de maand na kennisgeving heeft opgehaald.
 13. Alle facturen zijn contant zonder korting betaalbaar te Mortsel.
 14. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag is de klant zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand alsook een schadevergoeding die forfaitair wordt begroot op 10% van het openstaande bedrag met een minimum van 50,00 euro. Kosten met betrekking tot onbetaalde wissels of cheques worden afzonderlijk aangerekend.
 15. De Brug vzw is bevrijd van haar aansprakelijkheid met betrekking tot zichtbare of onzichtbare gebreken, indien zij geen klacht van de klant heeft ontvangen binnen de acht werkdagen (zaterdag is geen werkdag) na de levering van de goederen, en alleszins op het ogenblik dat de goederen door de klant werden gebruikt, doorverkocht of aan derden op een andere wijze ter beschikking werden gesteld. Klachten over de facturatie moeten eveneens binnen de acht werkdagen gebeuren. Bij elke klacht moet factuurnummer en – datum worden vermeld.
 16. Voor alle geschillen zijn alleen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd. Indien het geschil onder de materiële bevoegdheid van de vrederechter valt, is enkel de vrederechter van het 8e kanton Antwerpen bevoegd.
 17. Alle overeenkomsten worden beheerst volgens het Belgisch recht.